Klagomål

Klagomålspolicy för FörsäkringsHantering Liv i Sverige AB
och FörsäkringsHantering Sak i Sverige AB

 
Ett klagomål innebar att en kund eller någon annan som är direkt berörd av försäkringsförmedlingen vänder sig till förmedlaren och framför ett konkret missnöje mot förmedlarens agerande i ett enskilt fall. Klaganden som vänder sig till FörsäkringsHantering med sitt klagomål ska få ett respektfullt bemötande och klagomålet ska hanteras effektivt och med tillbörlig omsorg.

Kund ska informeras om FörsäkringsHantering klagomålshantering och vem som är klagomålsansvariga redan vid inledandet av relationen med vårt företag. Att information om vår klagomålshantering och klagomålsansvarige lämnas till kund framgår av de dokumentationsmallar som används vid våra möten med kund.


Ett klagomål ska besvaras sakligt och korrekt och i de fall klaganden begär i en handling i läsbar och varaktig form. Ett klagomål ska vidare besvaras snarast möjligt.


Anställda hos FörsäkringsHantering har en kopia av denna policy och informeras fortlöpande om eventuella förändringar. Policyn ses fortlöpande över och revideras vid behov.


Denna policy är fastställd av Simon Danielsson per den 20:e september 2017.
 

Om du skulle vara missnöjd med den tjänst som FörsäkringsHantering har tillhandahållit.

Skall du inkomma med en skriftlig eller elektronisk redogörelse till företagets Klagomålsansvariga för de omständigheter och eller det handlande som föranlett klagomålet.

Du bör även skicka relevanta handlingar (kopior) samt namnge den/de förmedlare som du har haft kontakt med. Handlingarna skall skickas till:

FörsäkringsHantering Sak i Sverige AB
Att: Simon Danielsson
Främbyvägen 6
791 52  FALUN

FörsäkringsHantering Liv i Sverige AB

Skickas till:

Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11

191 35 SOLLENTUNA


Använd vårt formulär »